POLITYKA ANTYKORUPCYJNA


1. Cel
Celem tej polityki jest ustanowienie kontroli w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi i korupcyjnymi oraz zapewnienia, że ​​działalność firmy prowadzona jest w sposób społecznie odpowiedzialny.


2. Deklaracja polityki
Przekupstwo to oferowanie, obiecywanie, dawanie, przyjmowanie lub nagabywanie korzyści jako zachęty do działania niezgodnego z prawem lub nadużycia zaufania. Łapówka to zachęta lub nagroda oferowana, obiecana lub zapewniana w celu uzyskania korzyści handlowych, umownych, regulacyjnych lub osobistych.
Naszą polityką jest prowadzenie całej naszej działalności w sposób uczciwy i etyczny. Przyjmujemy podejście zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji. Zobowiązujemy się do działania w sposób profesjonalny, uczciwy i uczciwy we wszystkich naszych relacjach biznesowych i relacjach, gdziekolwiek działamy oraz wdrażaniu i egzekwowaniu skutecznych systemów przeciwdziałania przekupstwu.
Będziemy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących przeciwdziałania przekupstwu i korupcji we wszystkich jurysdykcjach, w których działamy. Pozostajemy jednak związani przepisami prawa w Polsce i UE w zakresie naszego postępowania zarówno w kraju, jak i za granicą.
Przekupstwo i korupcja podlegają karze osób do 10 lat pozbawienia wolności i grzywnie. Jeśli okaże się, że braliśmy udział w korupcji, moglibyśmy zostać ukarani nieograniczoną grzywną, wykluczeni z przetargów na zamówienia publiczne i ponieść szkodę dla naszej reputacji. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do naszych obowiązków prawnych.


3. Zakres
3.1 Kto jest objęty polityką?
W niniejszej polityce strona trzecia oznacza każdą osobę lub organizację, z którą kontaktujesz się w trakcie pracy dla nas, i obejmuje faktycznych i potencjalnych klientów, klientów, dostawców, dystrybutorów, kontakty biznesowe, agentów, doradców oraz instytucje rządowe i publiczne , w tym ich doradców, przedstawicieli i urzędników, polityków i partii politycznych.
Niniejsza polityka dotyczy wszystkich osób pracujących na wszystkich poziomach i stopniach, w tym kierowników wyższego szczebla (stałych, tymczasowych lub tymczasowych), konsultantów, kontrahentów, stażystów, oddelegowanych pracowników, pracowników domowych, pracowników dorywczych i pracowników agencji, wolontariuszy, stażystów, agentów , sponsorzy lub dowolna inna osoba z nami powiązana, a także dowolna z naszych spółek zależnych lub ich pracowników, niezależnie od tego, gdzie się znajdują (określani łącznie jako pracownicy w niniejszej polityce).
Ta polisa obejmuje:
• łapówki;
• Prezenty i gościnność;
• Gratyfikacje;
• wkłady polityczne;
• datki na cele charytatywne.


3.2 Łapówki
Pracownikom nie wolno angażować się w żadne formy przekupstwa, bezpośrednio ani za pośrednictwem osób trzecich (takich jak agent lub dystrybutor). W szczególności pracownicy nie mogą przekupić zagranicznego urzędnika publicznego w dowolnym miejscu na świecie.


3.3 Prezenty i gościnność
Pracownicy nie mogą oferować ani dawać prezentów lub gościnności:
 
• które mogą być uznane za nielegalne lub niewłaściwe lub które naruszają zasady odbiorcy; lub
• każdemu pracownikowi publicznemu, urzędnikom lub przedstawicielom rządu, politykom lub partiom politycznym; lub
• o wartości przekraczającej 500 PLN za każdy indywidualny prezent lub o wartości 2000 PLN za każdą imprezę gościnną (nieprzekraczającą łącznej wartości 5000 PLN w dowolnym roku budżetowym), chyba że zostanie zatwierdzone na piśmie przez kierownika pracownika.
Pracownicy nie mogą przyjmować prezentów ani gościnności od naszych partnerów biznesowych, jeśli:
• przekracza wartość 500 PLN za każdy indywidualny prezent lub wartość 2000 PLN za każde wydarzenie gościnne (nie może przekroczyć łącznie 5000 PLN w dowolnym roku budżetowym), chyba że zostanie zatwierdzone na piśmie przez kierownika pracownika; lub
• jest w gotówce; lub
• istnieją sugestie, że przysługa zwrotna będzie oczekiwana lub dorozumiana.
Jeżeli powyżej wymagana jest zgoda kierownika, jeśli menedżer jest poniżej poziomu dyrektora, należy uzyskać zgodę odpowiedniego dyrektora.
Jeśli odrzucenie oferty podarunku nie jest właściwe, podarunek może zostać przyjęty, pod warunkiem, że zostanie zgłoszony kierownikowi pracownika i przekazany na cele charytatywne.
Rozumiemy, że praktyka wręczania prezentów biznesowych różni się w zależności od kraju i regionu, a to, co może być normalne i dopuszczalne w jednym regionie, może nie być w innym. Test, który należy zastosować, to czy we wszystkich okolicznościach podarunek lub gościnność jest uzasadniony i uzasadniony. Zawsze należy wziąć pod uwagę zamiar prezentu.
W ramach tych parametrów lokalne kierownictwo może określić szczegółowe wytyczne i zasady odzwierciedlające lokalne standardy zawodowe i branżowe. W przypadku gdy niniejsze zasady wymagają pisemnej zgody, Sekretarz Spółki wprowadza proces prowadzenia rejestru wszystkich takich zezwoleń.

3.4 Płatności ułatwiające
Płatności ułatwiające są formą przekupstwa dokonywaną w celu przyspieszenia lub ułatwienia wykonywania czynności urzędnika w ramach rutynowych działań rządowych, a nie w celu uzyskania lub zatrzymania działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek niewłaściwej korzyści biznesowej. Urzędnicy niskiego szczebla zwykle żądają opłat za ułatwienia w celu uzyskania poziomu usług, do którego normalnie byłby uprawniony.
Naszą surową polityką jest to, że płatności ułatwiające nie mogą być wypłacane. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nasi pracownicy mogą mieć do czynienia z sytuacjami, w których istnieje ryzyko dla bezpieczeństwa osobistego pracownika lub jego rodziny i w których nie można uniknąć płatności ułatwiającej, w takim przypadku należy podjąć następujące kroki:
• Utrzymuj dowolną kwotę do minimum;
• Utwórz zapis dotyczący płatności; i
• Zgłoś to swojemu przełożonemu.
Aby osiągnąć cel polegający na nieprzeprowadzaniu żadnych płatności ułatwiających, każda firma Spółki będzie prowadzić rejestr wszystkich dokonanych płatności, które należy zgłosić Sekretarzowi Spółki, aby ocenić ryzyko biznesowe i opracować strategię minimalizacji takie płatności w przyszłości.


3.5Darowizny  polityczne
Nie przekazujemy darowizn, gotówkowych lub rzeczowych, na rzecz partii politycznych lub kandydatów, ponieważ można to postrzegać jako próbę uzyskania niewłaściwej przewagi biznesowej.


3.6 Darowizny  charytatywne
Charytatywne wsparcie i darowizny są dopuszczalne (i rzeczywiście są zachęcane), czy to w postaci usług rzeczowych, wiedzy, czasu czy bezpośrednich wkładów finansowych. Pracownicy muszą jednak uważać, aby datki charytatywne nie były wykorzystywane jako sposób na ukrycie przekupstwa. Dokonujemy darowizn na cele charytatywne, które są legalne i etyczne zgodnie z lokalnymi przepisami i praktykami]. Żadna darowizna nie może być oferowana ani przekazywana bez uprzedniej zgody [kierownika ds. Zgodności.
Wszystkie datki charytatywne powinny być ujawniane publicznie.
 
4. Twoje obowiązki
Musisz upewnić się, że czytasz, rozumiesz i przestrzegasz tych zasad.
Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przekupstwa i innych form korupcji jest obowiązkiem wszystkich osób pracujących dla nas lub pod naszą kontrolą. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do unikania jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do lub sugerować naruszenie niniejszej polityki.
Musisz jak najszybciej powiadomić swojego kierownika LUB Sekretarza Spółki lub poufną linię pomocy, jeśli uważasz lub podejrzewasz, że doszło do konfliktu lub naruszenia niniejszej polityki lub może nastąpić w przyszłości.
Każdy pracownik, który naruszy tę politykę, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, które może doprowadzić do zwolnienia z powodu rażącego niewłaściwego postępowania. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania naszych stosunków umownych z innymi pracownikami, jeśli naruszą oni niniejsze zasady.


5. Prowadzenie dokumentacji
Musimy prowadzić dokumentację finansową i mieć odpowiednie kontrole wewnętrzne, które będą dowodem uzasadnienia biznesowego dokonywania płatności na rzecz stron trzecich.
Musisz zadeklarować i przechowywać pisemny zapis całej gościnności lub prezentów przyjętych lub zaoferowanych, które będą podlegać kontroli zarządczej.
Musisz zapewnić, że wszystkie roszczenia z tytułu wydatków związanych z gościnnością, prezentami lub wydatkami poniesione na rzecz osoby trzeciej
strony są zgłaszane zgodnie z naszą polityką wydatków i wyraźnie odnotowują przyczynę wydatków.
Wszystkie rachunki, faktury, memoranda oraz inne dokumenty i zapisy związane z kontaktami z osobami trzecimi, takimi jak klienci, dostawcy i kontakty biznesowe, powinny być przygotowywane i utrzymywane ze ścisłą dokładnością i kompletnością. Żadnych kont nie należy prowadzić poza księgami, aby ułatwić lub ukryć niewłaściwe płatności.


6. Jak zgłosić problem
Zachęcamy do zgłaszania obaw na temat wszelkich problemów lub podejrzeń dotyczących nadużyć na jak najwcześniejszym etapie. Jeśli nie masz pewności, czy dany czyn stanowi przekupstwo lub korupcję, lub jeśli masz inne pytania lub wątpliwości, należy je zgłosić u swojego bezpośredniego przełożonego lub sekretarza spółki lub za pośrednictwem poufnej linii pomocy.


7. Co zrobić, jeśli jesteś ofiarą przekupstwa lub korupcji
Ważne jest, aby jak najszybciej powiadomić Sekretarkę Firmy lub poufną linię pomocy, jeśli ktoś zaoferuje łapówkę przez osobę trzecią, zostanie poproszony o jej wręczenie, podejrzenie, że może się to zdarzyć w przyszłości, lub podejrzenie, że jesteś ofiarą innej formy nielegalnej działalności.

8. Ochrona
Pracownicy, którzy odmawiają przyjęcia lub wręczenia łapówki, lub ci, którzy zgłaszają obawy lub zgłaszają czyjeś czyny, są czasami zaniepokojeni możliwymi konsekwencjami. Naszym celem jest zachęcanie do otwartości i wspieranie każdego, kto w dobrej wierze zgłosi autentyczne obawy, nawet jeśli okażą się one błędne.
Dokładamy wszelkich starań, aby nikt nie doznał szkodliwego traktowania w wyniku odmowy wzięcia udziału w przekupstwie lub korupcji lub z powodu zgłoszenia w dobrej wierze podejrzeń, że miało miejsce faktyczne lub potencjalne przekupstwo lub inne przestępstwo korupcyjne, lub że może ono miejsce w przyszłości. Szkodliwe traktowanie obejmuje zwolnienie, postępowanie dyscyplinarne, groźby lub inne niekorzystne traktowanie związane ze zgłoszeniem wątpliwości. Jeśli uważasz, że cierpiałeś na takie leczenie, niezwłocznie poinformuj o tym Mariusza Sokołowskiego. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, a jesteś pracownikiem, powinieneś ją formalnie zgłosić, stosując firmową procedurę rozpatrywania skarg.


9. Szkolenie i komunikacja
 
Szkolenie z tej polityki stanowi część procesu wprowadzającego dla wszystkich nowych pracowników. Wszyscy obecni pracownicy będą regularnie szkoleni w zakresie wdrażania i przestrzegania tych zasad. Ponadto wszyscy pracownicy będą proszeni o formalne akceptowanie zgodności z niniejszą polityką co roku.
Nasze podejście zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji musi zostać przekazane wszystkim dostawcom, kontrahentom i partnerom biznesowym na początku naszych relacji biznesowych z nimi, a następnie w stosownych przypadkach.


10. Kto jest odpowiedzialny za politykę?
Zarząd firmy  ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności tej polityki z naszymi zobowiązaniami prawnymi i etycznymi oraz za przestrzeganie jej przez wszystkich, którzy są pod naszą kontrolą.
Sekretarka firmy  ponosi główną i codzienną odpowiedzialność za wdrożenie tych
zasady oraz w celu monitorowania jego wykorzystania i skuteczności oraz rozwiązywania wszelkich pytań dotyczących jego interpretacji. Kierownictwo na wszystkich poziomach jest odpowiedzialne za zapewnienie, że osoby zgłaszające się do nich są świadome i rozumieją tę politykę oraz przechodzą odpowiednie i regularne szkolenia na jej temat.


11. Monitorowanie i przegląd
Sekretarka Agencji  będzie monitorował skuteczność i przeglądał wdrażanie tej polityki, regularnie biorąc pod uwagę jej przydatność, adekwatność i skuteczność. Wszelkie zidentyfikowane ulepszenia zostaną wprowadzone jak najszybciej. Systemy i procedury kontroli wewnętrznej będą podlegały regularnym audytom, aby zapewnić, że są one skuteczne w zwalczaniu przekupstwa i korupcji.
Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za sukces tej polityki i powinni upewnić się, że wykorzystają ją do ujawnienia wszelkich podejrzeń zagrożenia lub wykroczenia.
Pracownicy proszeni są o komentowanie tych zasad i sugerowanie sposobów ich ulepszenia. Komentarze, sugestie i zapytania należy kierować do Sekretarza Spółki.


Niniejsza polityka nie stanowi części umowy o pracę pracownika i może zostać zmieniona w dowolnym momencie.


Podpisano 16 stycznia 2019 r. W imieniu Batory Recruitment
 
Mariusz Sokołowski
Dyrektor zarządzający

Batory Recruitment    |    +48 794340060   |    recruit@batory.eu
ul. Jawornicka 8, 60-160 Poznań

© Batory Recruitment 2023
Wykonanie: Solmedia.pl