WYMOGI MLC 2006

Zobowiązanie do przestrzegania wymogów MLC 2006

Batory Recruitment działa zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez konwencję MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

 1. Batory Recruitment nie pobiera od kandydatów do pracy żadnych bezpośrednich ani pośrednich opłat związanych z procesem rekrutacji.
 2. Batory Recruitment informuje kandydatów do pracy  o wszelkich kosztach, które będzie zobowiązany ponosić w trakcie procesu rekrutacji. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, narodowej książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia oraz niezbędnych dokumentów STCW leżą po stronie pracownika. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem Marynarza do wyjazdu na statek są pokrywane przez armatora.
 3. Wszyscy rekrutowani i zatrudniani pracownicy muszą przejść badanie lekarskie mające potwierdzić ich zdolność do wykonywania swoich obowiązków oraz muszą posiadać  ważne świadectwo zdrowia.
 4. Batory Recruitment nie pośredniczy w zatrudnianiu do pracy na statku osób poniżej 18 roku życia.
 5. Batory Recruitment nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa pracownika do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji, a dane osobowe wszystkich pracowników, pozostają  zachowywane  w ścisłej tajemnicy z uwzględnieniem prawa marynarza do prywatności.
 6. Wszyscy pracownicy są traktowani równo bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie społeczne i temu podobne, a rekrutacja odbywa się bez jakiejkolwiek dyskryminacji czy uprzedzeń.
 7. Batory Recruitment nieodpłatnie, w sposób bezzwłoczny i życzliwy udziela informacji oraz umożliwia nawiązanie kontaktu pracownika z jego rodziną.
 8. Batory Recruitment posiada całodobowy telefon alarmowy.
 9. Batory Recruitment współpracuje tylko z armatorami / klientami spełniającymi wymagania konwencji MLC 2006.
 10. Batory Recruitment informuje marynarzy o ich prawach i obowiązkach wynikających z umowy zatrudnienia. Pracownicy otrzymują wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze swoimi umowami o pracę przed i po ich podpisaniu oraz otrzymują kopię podpisanej umowy. Umowy o pracę marynarzy podpisuje pracownik i Batory Recruitment -  jako agent w imieniu i na rzecz armatora statku.
 11. Rekrutowani i zatrudniani pracownicy są przeszkoleni oraz posiadają kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia i ważne dokumenty konieczne na danym stanowisku. Przedkładane certyfikaty i dokumenty okazuje się i sprawdza w celu potwierdzenia, że nie zostały uzyskane w sposób oszukańczy.
 12. Batory Recruitment przekazuje pracownikowi wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży przed rozpoczęciem kontraktu.
 13. Batory Recruitment weryfikuje referencje od poprzednich pracodawców pracownika, kontaktując z osobą upoważnioną, której dane przekazuje pracownik.
 14. Batory Recruitment posiada procedurę skarg i reklamacji pracowniczych, dostępną na stronie firmy
  zgodną z wymaganiami konwencji MLC 2006.
 15. Umowa zatrudnienia pracownika jest zgodna z obowiązującymi regulacjami, wymogami MLC oraz wiążącą umową zbiorową. Kopie takich dokumentów są dostępne na pokładzie statku w języku angielskim.
 16. Kopie dokumentów agencji Batory Recruitment przesyła się na pokład statku lub do armatora w celu potwierdzenia, że Batory Recruitment działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi, wymogami państwa bandery i MLC 2006.

Batory Recruitment    |    +48 739909668   |    recruit@batory.eu
ul. Jawornicka 8, 60-160 Poznań

© Batory Recruitment 2020
Wykonanie: Solmedia.pl